Onze organisatie

Forte Welzijn kent een platte organisatiestructuur. De centrale vestiging heeft een relatief kleine staf die de uitvoerende taken plant, organiseert en rechtstreeks verantwoording aflegt aan het Bestuur en de Raad van Toezicht. De meeste medewerkers zijn met het daadwerkelijke welzijnswerk in de dorpen en wijken bezig. Zij zijn aanspreekpunt en vraagbaak voor bewoners en brengen mensen en organisaties samen. Ook ondersteunen zij de vrijwilligers in hun werk en steunen zij mensen die zelf activiteiten willen organiseren. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor Forte Welzijn. Zonder hen zijn de meeste activiteiten en diensten niet mogelijk. Forte Welzijn hanteert een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en een beloningsbeleid volgens de CAO Sociaal Werk. Forte Welzijn baseert de wijze van besturen en toezicht houden op de Good Governancecodevan de branchevereniging Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Lucien Peeters (links) en Charles Lohnstein
Lucien Peeters (links) en Charles Lohnstein

De bestuurdersverantwoordelijkheid ligt bij de directeur-bestuurder; de Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden, ieder met een eigen netwerk en complementaire competenties.
Zij functioneren als een team onder leiding van de voorzitter, de heer C. Lohnstein.

Per 1 september 2018 is de heer L. Peeters als nieuwe directeur-bestuurder gestart.  
Hij is de opvolger van de heer R.J.M. Geerts.

DE BASIS: Zelf-organiserende gebiedsteams

De uitvoering van projecten en activiteiten vindt plaats vanuit kleine, zelfstandige en daadkrachtige gebiedsteams en vindt altijd plaats vanuit de vragen, de knelpunten en de specifieke thema’s in het betreffende gebied. Een gebied bestaat uit een of meer dorpskernen of wijken. Elk team werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor het behalen van de vooraf overeengekomen resultaten. In de gemeente Overbetuwe werkt ons gebiedsteam in Elst, Valburg en omgeving en Heteren en omgeving. 
In de gemeente Berg en Dal werken we met twee gebiedsteams: team Groesbeek en team Polder (Berg en Dal, Ooij, Beek, Kekerdom, Leuth en Millingen) en Heumen. Sommige medewerkers hebben naast hun taken in het gebiedsteam ook gebiedsoverstijgende taken.

Team Groesbeek                                                   Team Polder en Heumen                                Team Overbetuwe

DE ONDERSTEUNING: Het servicebureau

Het servicebureau verleent service en ondersteuning aan de gebiedsteams en
het managementteam.

De service en ondersteuning betreffen de volgende onderdelen:

* Financiën (beheer, administratie, advies, signalering en uitvoering)

* Personeel (CAO, procedures, registraties, salarissen, registratiesysteem)

* Facilitair (huur gebouwen, inkoop, meubilair, ICT en telefonie, verzekeringen)

* Secretariaat en receptie (receptie, telefoonbeantwoording, notuleren, ledenadministratie). 
Voor de salarisadministratie wordt gebruik gemaakt van een extern bureau.


 ADVIES: De OndernemingsRaad (OR)

Forte Welzijn beschikt over een OndernemingsRaad die structureel betrokken is bij beleidsbeslissingen die betrekking hebben op of gevolgen hebben voor het personeel. De OR kan ook altijd ongevraagd advies geven op beleidszaken.

 

BELEID EN MANAGEMENT: directeur-bestuurder, managers (Managementteam).

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen en alles wat daarmee samenhangt. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De manager coaching is verantwoordelijk voor de ondersteuning en coaching van de zelforganiserende gebiedsteams.
De manager servicebureau geeft leiding aan het servicebureau en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Meer weten?

Archief
2018

2017

2016

2015


Forte Welzijn (statutaire naam: Stichting Forte Welzijn) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status geeft een aantal belastingvoordelen voor de stichting, maar ook voor bij voorbeeld donateurs.