Over Forte Welzijn

 

Forte Welzijn kent een platte organisatiestructuur. De centrale locatie heeft een relatief kleine staf die de uitvoerende taken ondersteunt en verantwoording aflegt aan de organisatie en de Raad van Toezicht. De meeste medewerkers zijn met het daadwerkelijke sociaal werk in de dorpen en wijken bezig. Zij zijn aanspreekpunt en vraagbaak voor bewoners en brengen mensen en organisaties samen. Ook ondersteunen zij de vrijwilligers in hun werk en steunen zij mensen die zelf activiteiten willen organiseren. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor Forte Welzijn. Zonder hen zijn de meeste activiteiten en diensten niet mogelijk. Forte Welzijn hanteert een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en een beloningsbeleid volgens de CAO Sociaal Werk. Forte Welzijn baseert de wijze van besturen en toezicht houden op de Good Governancecode van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland.

Lucien Peeters (links) en Charles Lohnstein
Lucien Peeters (links) en Charles Lohnstein

De bestuurdersverantwoordelijkheid ligt bij de directeur-bestuurder; de Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, ieder met een eigen netwerk en complementaire competenties.
Zij zien collegiaal toe op het bestuur van Forte Welzijn onder leiding van de voorzitter, de heer C. Lohnstein.

Per 1 september 2018 is Lucien Peeters als nieuwe directeur-bestuurder gestart.  


DE BASIS: Zelf organiserende teams

De uitvoering van projecten en activiteiten vindt plaats vanuit zelfstandige en daadkrachtige teams en vindt
altijd plaats vanuit de vragen, de knelpunten en de specifieke thema’s in het betreffende gebied. Een gebied bestaat uit een
of meer dorpskernen of wijken. Elk team werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor het behalen van de vooraf overeengekomen resultaten.
In de gemeente Berg en Dal werken onze drie teams in Groesbeek, Berg en Dal, Ooij, Beek, Kekerdom, Leuth en Millingen aan de Rijn. In de gemeente Overbetuwe werken onze drie teams in Elst, Valburg en omgeving en Heteren en omgeving. Sommige medewerkers hebben naast hun taken in het team ook gebiedsoverstijgende taken.


DE ONDERSTEUNING: Het servicebureau

Het servicebureau verleent service en ondersteuning aan de teams en
het coördinatieteam.

De service en ondersteuning betreffen de volgende onderdelen:

* Financiën (beheer, administratie, advies, signalering en uitvoering)

* Personeel (CAO, procedures, registraties, salarissen, registratiesysteem)

* Facilitair (huur gebouwen, inkoop, meubilair, ICT en telefonie, verzekeringen)

* Secretariaat en receptie (receptie, telefoon, notuleren, ledenadministratie). 
Voor de salarisadministratie wordt gebruik gemaakt van een extern bureau.


ADVIES: De OndernemingsRaad (OR)

Forte Welzijn beschikt over een OndernemingsRaad die structureel betrokken is bij beleidsbeslissingen die betrekking hebben op of gevolgen hebben voor het personeel. De OR kan ook altijd ongevraagd advies geven op beleidszaken.

 

BELEID EN MANAGEMENT: directeur-bestuurder, teamcoaches (coördinatieteam).

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen en alles wat daarmee samenhangt. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De teamcoach is verantwoordelijk voor de ondersteuning en coaching van de zelf organiserende teams.

Het servicebureau en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Forte Welzijn (statutaire naam: Stichting Forte Welzijn) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status geeft een aantal belastingvoordelen voor de stichting, maar ook voor bij voorbeeld donateurs.